Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Να τι θα ίσχυε στην Άρτα, αν ίσχυαν οι νόμοι και οι κανονισμοί...

Σαν συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης, να σας πω κάτι, μιας και πήρα ένα mail από ένα φίλο...


Λέει ότι ο πρώην δήμαρχος, ο Πάνος Οικονομίδης, επειδή δεν πήρε το χρίσμα, τα 'ριξε όλα "στον κόκκορα" και τους άφησε όλους ασύδοτους, να κάνουν ό,τι θέλουν και τώρα είναι δύσκολο οι καινούργιοι να συμμαζέψουν το χάλι.

Ακούγεται λογικό, αλλά είναι απαράδεκτο. Αν δεν μπορεί, ας δηλώσει αδυναμία κι ας πάει σπίτι του, δεν είναι δικαιολογία αυτό...

Αλλά δεν είναι και αληθινό, δεν είναι αυτός ο λόγος που σταύρωσε τα χέρια...

Αν ήθελε, θα μπορούσε μέσα σε έναν μήνα να τ' αλλάξει όλα, απλά δεν θέλει να το κάνει!!!

Όσο ήταν "ζεστός" και φρέσκος στην καρέκλα ήταν έτοιμος να τα βάλει και με δράκους, αλλά σιγά-σιγά έβαλε τόσο νερό στο κρασί του, που δεν πίνεται πια...

Να μην τα σπάσω με τον ένα, είναι φίλος ο πατέρας του άλλου, είναι ξάδερφος φίλου ο τάδε, είναι ανηψιός του μπατζανάκη ο δείνα, με ψηφίζει όλη η οικογένεια ο παραπέρα και πάει λέγοντας, πώς να κρατήσει τόσες ισορροπίες;
Ας κάνω λοιπόν τον συνήγορο του διαβόλου κι ας δεχτώ ότι οι παλιοί κανονισμοί είναι αναχρονιστικοί, δεν θα μπορούσαν να ισχύσουν πιά, έχουν αλλάξει τα δεδομένα κτλπ, κτλπ, κτλπ...

Να τα δεχτώ όλα αυτά, έτσι είναι...


Υπάρχει όμως από τις 30 Μαρτίου πανέτοιμο σχέδιο ΝΕΑΣ κανονιστικής απόφασης για τον κοινόχρηστο χώρο στον Δήμο Αρταίων.
Γιατί δεν το προωθεί; Γιατί καθυστερεί και δεν το περνάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να αρχίσει να ισχύει;
Σας δίνω ολόκληρο το σχέδιο (τα bold δικά μου) και μετά θα σας κάνω κι ένα σχολιάκι...ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Άρτα 30 - Μαρτίου - 2011
Αριθ. απόφασης 17/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ.

Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, όπως και ευρυχώρια που είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται κοινόχρηστοι.
Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:
-Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
-Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
-Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
-Οι όροι κυκλοφορίας πεζών, δικύκλων και κάθε είδους οχημάτων σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και πλατείες.
-Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.

Άρθρο 2 : Νομικό Πλαίσιο
Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις :
* Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
* Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»
* Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984)
* Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989)
* Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990)
* Του Ν. 2218/1994
* Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004)
* Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»
* Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985
* Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις»
* Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών και υλικών κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ»
* Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ)
* Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001)
* Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000
* Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48.
* Ποινικός κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458.


Άρθρο 3 : Ορισμοί
1. Κοινόχρηστα, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Αρταίων. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
2. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών. Εκτός του Δήμου Αρταίων, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Αρταίων ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση.
4. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης , είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού.
5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.


Άρθρο 4 : Γενικές Αρχές.
1.Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.Δεν χορηγείται η άδεια για χρήση κοινοχρήστων χώρων σε καταστηματάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε μορφής καθυστερημένες οφειλές προς τον Δήμο ή δεν έχουν υπαχθεί σε νόμιμη ρύθμιση.
3.Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ.
4.Επί του κεντρικού πεζόδρομου της οδού Ν. Σκουφά ουδέποτε και σε κανέναν παραχωρούνται τμήματα για οποιαδήποτε χρήση.
5.Σε όσα τμήματα πεζοδρόμων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα χορηγείται σε χώρο που αντιστοιχεί σε πλάτος μέχρι το 25% του πλάτους του πεζόδρομου με την προϋπόθεση ότι το πλάτος του εναπομένοντος πεζόδρομου να είναι τουλάχιστον 4,00 μ
6.Να μην εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης.
7.Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1μ από την οικοδομική γραμμή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόμενη ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5μ.
8.Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.).
9.Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.
10.Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με λευκή ή κίτρινη γραμμή, σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος.
11.Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.
12.Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κάθε είδους κοινόχρηστο χώρο που δεν έχει νόμιμα παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση όπως και η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων.
13.Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος που έχει λάβει άδεια χρήσης.
14.Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και με τις υποδείξεις των οργάνων της Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Αστυνομικής Αρχής.
15.Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών μπορούν να παραχωρούνται δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την υποχρέωση των φορέων – διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία τους από κάθε μορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

Άρθρο 5 : Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων.
1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης, τραπεζοκαθισμάτων, σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Η άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων διατίθενται στους εκμεταλλευόμενους, σύμφωνα με τον Ν. 1080/80 άρθρο 3, παράγραφο 4& 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
-«Η χρήσις των πλατειών διατίθεται εις τους εκμεταλλευόμενους τα περί αυτάς καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, κατά τα δι’ αποφάσεως της δημοτικής αρχής ειδικώτερον οριζόμενα. Επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως συνεχομένου κοινοχρήστου χώρου, εφ’ όσον δεν θίγονται δικαιώματα ετέρου δικαιομένου της χρήσεως τούτου, εάν όμως οι δικαιούμενοι αυτού είναι πλείονες του ενός, η χρήσις του συνεχόμενου τούτου χώρου παραχωρείται αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κλπ). Εν ουδεμία περιπτώσει ο κατά χρήσιν παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, ειμή μόνον τη εγγράφω συγκαταθέσει του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα.
-Προκειμένου περί πλατειών ένθα προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, εις έκαστον εκμεταλλευτήν τούτων παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήσις του εβδομήκοντα τοις εκατόν (70%) του αντιστοιχούντως εις την προβολήν του χώρου, το υπόλοιπον δε τριάκοντα τοις εκατόν (30%) του χώρου, διατίθεται υπό του δημάρχου εις τους αυτούς εκμεταλλευτάς εφ’ όσον κατά την κρίσιν αυτού δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήσις αυτού. Εν περιπτώσει μη χρησιμοποιήσεως υπό δικαιουμένου του αναλογούντος αυτώ κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήσις του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθή υπό του δήμου εις εκμεταλλευτάς συνερχομένων μετ’ αυτού καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς των.»
Η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και αφορά την τρέχουσα ετήσια χρονική περίοδο.
Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, η οριοθέτηση των τμημάτων αυτών καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της, έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Δ/νση Οικονομικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης.
Η σκίαση των χώρων μπορεί να γίνεται, με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που για την σκίαση χρησιμοποιούνται τέντες, αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% (Απόφαση α.π.52716/20-11-01 της Γεν. Δ/νσης Πολεοδομίας Δ/νση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ), της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου – πλατείας. και. χωρίς διαφημιστικά μηνύματα.
Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή τεντών σε πλατείες ή χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σημεία της πόλης (*), θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό που θα εκπονεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,20μ καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη ώστε να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο.
Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.
Με τη λήξη των αδειών, εφ’ όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
(*) πλατείες που είναι εφαπτόμενες του πεζόδρομου Ν. Σκουφά και της οδού Σκουφά, Τουριστικοί χώροι, αρχαιολογικά μνημεία κ.λπ.
2. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων
Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, για έκθεση εμπορευμάτων, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, εκδίδεται από το Δήμο άδεια
χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Δνση Οικονομικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
* Άδεια λειτουργίας καταστήματος
* Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου.
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, για λόγους αισθητικής.
Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο.
Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων.
Η τοποθέτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων, δεν θα υπερβαίνει το 1,50μ. σε ύψος.


3. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά.
Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος μετά από αίτησή τους στη Δνση Οικονομικών του Δήμου, λαμβάνουν άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου μετά και από την έγκριση της ΕΛ.ΑΣ εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος, ή την έγκριση της Δημοτικής Αστυνομίας εάν πρόκειται για κατάληψη πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας.
Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος.
Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη νύκτα. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδρομίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών .
Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε :
1. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και με εβδομαδιαίο τέλος χρήσης.
2. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος χρήσης
3. Άδεια τοποθέτησης ικριώματος, με μηνιαίο τέλος χρήσης.
Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση
των εργασιών από την αρμόδια Δνση του Δήμου και υποχρεώνεται :
* Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδρομίου), για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων.
* Να τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή.
* Να κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πτώση υλικών.
* Να τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του πεζοδρομίου.
* Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα.
* Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας.
4. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, με μηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά τετραγωνικό μέτρο. Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης.
Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο
των εργασιών.


4. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων σε Κοινόχρηστους Χώρους (Πεζόδρομοι – Πλατείες).
Στους πεζόδρομους και πλατείες επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:
1.Όλο το 24ωρο μόνον η κίνηση αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών ή αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, νεκροφόρων οχημάτων, απορριμματοφόρων του Δήμου, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ. Και της Πυροσβεστικής, καθώς και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης.
2.Από τις ώρες 08:00 έως 10:00 & 13:30 έως 15:00 η κυκλοφορία οχημάτων ανεφοδιασμού καταστημάτων, κατοικιών και λοιπών αναγκών, όπως επίσης και φορτηγά επαγγελματικά Ι.Χ. ή Δ.Χ. μέχρι έξη (6) τόνων μικτού βάρους για φορτοεκφόρτωση.
3.Όλο το 24ωρο, μόνον η κίνηση δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) και αυτοκινήτων των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν νόμιμο χώρο στάθμευσης και για να εξυπηρετηθούν πρέπει υποχρεωτικά να διέλθουν από κοινόχρηστους χώρους (πεζόδρομοι - πλατείες). Οι ιδιοκτήτες αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια εισόδου. Την άδεια εισόδου εκδίδει ο Δήμος Αρταίων, αφού προσκομίσουν το Διάγραμμα Κάλυψης της Οικοδομικής Άδειας (θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία), στο οποίο να είναι χαρακτηρισμένος ο χώρος στάθμευσης.
Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων, ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων σε πεζόδρομους και πλατείες. Για τους παρανομούντες θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον νόμο πρόστιμα και θα καταμηνύονται για τις ποινικές συνέπειες. Τα σταθμευμένα παράνομα δίκυκλα (ποδήλατα και μοτοποδήλατα) θα αποσύρονται από την Υπηρεσία του Δήμου και στους κατόχους θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα καθώς και η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους
Η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων και η περιορισμένη στάθμευσή τους γίνεται με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς:
-Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών οι οποίοι πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα, εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών και κίνησης οχημάτων της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.
-Απαγορεύεται η οπισθοπορία οχημάτων, εκτός κι αν αυτή γίνεται με την καθοδήγηση πεζού, καθώς και η επιτόπια στροφή τους.
-Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την φορτοεκφόρτωση και με τον όρο ότι δεν θα παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών.
-Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου με βάση τον προϋπολογισμό της Τεχνικής του Υπηρεσίας (θεωρημένο από τον Δήμαρχο) για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και την στάθμευσή του οχήματος εντός πεζοδρόμων και πλατειών.
-Η κίνηση των δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) απαγορεύεται εκτός των κατόχων που έχουν εφοδιασθεί με ειδική κάρτα για την διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διανομής εφημερίδων και άλλων συναφών περιπτώσεων. Απαγορεύεται εντελώς η στάθμευση δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) επί των πεζοδρόμων και πλατειών εκτός από ειδικά ποδηλατοστάσια που θα κατασκευάσει ο Δήμος.
5. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων
Στην αίτηση προς τη Δνση Οικονομικών θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας θα είναι ανάλογη με τον αναγκαίο χρόνο φορτοεκφόρτωσης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι (άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.) εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
6. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου.
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το μήνα, ενώ μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων σ’ αυτά, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι (άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.) εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).
7. Περίπτερα.
Περίπτερα που βρίσκονται ή τοποθετούνται σε πεζοδρόμια θα πρέπει να αφήνουν υποχρεωτικά ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστον 1,50 μ. για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου:
* Δεν θα υπερβαίνει τα 3,00 τετραγωνικά μέτρα όταν βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους πάνω από 7,00μ.
* Δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 τετραγωνικά μέτρα στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου, θα τους διατίθεται χώρος 2,00τμ.
Στον παραχωρούμενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο σταντ πώλησης εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών (Υγειον. Διάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ 526/Β΄/24-09-1983) , τα οποία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η μια πλευρά τους να είναι σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου.
Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια με τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αστυνομίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση μικρότερη των 0,5μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. (μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70μΧ1,50μ).

Άρθρο 6 : Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου (*), καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας(**).
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου και σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλος:
* Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης
* Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
* Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα.
* Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζοκαθισμάτων), με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άδεια ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου.
* Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα (***)
Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.
Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τη Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 4 σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 6/21.8.1998 -Φ.Ε.Κ. 195Α -, τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ’ όσον διαρκεί η παραμονή του αυθαιρέτου -άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόμου-, ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου Ν. 1337/1983. Εάν δεν συμμορφωθεί ο παραβάτης ως προς τις αυθαίρετες κατασκευές δεν χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου. Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές γίνουν μετά την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ανακαλείται άμεσα η άδεια και αφαιρούνται τα υπάρχοντα αντικείμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(*) ( Στ.Ε 766/87 Νο Β 1990 σελ. 739)
(**) ( άρθρο 13 παρ. 15 Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80
(***) (άρθρο 13 παρ. 15 Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80)

Άρθρο 7 : Μεταβατικές Διατάξεις.
Όσον αφορά στην παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων, κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του κανονισμού η προθεσμία υποβολής της αίτησης θα ισχύει ένα (1) μήνα από την ψήφιση του κανονισμού.
Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στις υπηρεσίες του Δήμου, τους επαγγελματίες και τους πολίτες.
Ο Δήμαρχος και οι επικεφαλείς των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισμού.__ΚΕΝΤΡΙ: Σκεφτείτε οποιοδήποτε μαγαζί θέλετε στο κέντρο, από Παρηγορήτισσα και πάνω και θα καταλάβετε ότι ΟΛΑ είναι παράνομα. Κι αν μου ξεφεύγει κανένα και το αδικώ, να με συμπαθάει, είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα...
Αυτό το σχέδιο δεν το ετοίμασα εγώ ο αφελής αιθεροβάμονας π@πάρας, αυτοί το έφτιαξαν.

Γιατί όμως δεν το επισημοποιούνε;

Απλά, άν το αφήσουνε για παραπίσω, περνάει το καλοκαίρι χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Θα το περάσουνε πρώτα από διαβούλευση, θα το ψηφίσουνε, θα περάσει η νόμιμη διορία μέχρι να γίνουνε τυχόν ενστάσεις από τους ιδιοκτήτες των μαγαζιών και μετά θα μπει σε ισχύ.

Αμέσως; Όχι βέβαια, αφού όπως λέει και στο σχέδιο: "η προθεσμία υποβολής της αίτησης θα ισχύει ένα (1) μήνα από την ψήφιση του κανονισμού"...

Κι επειδή όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούνε αυτά τα πράγματα, αυτός ο ένας μήνας θα γίνει τουλάχιστον 2-3...

Οπότε πάει το καλοκαίρι, μπορεί και το φθινόπωρο, ΑΝ ψηφιστεί σύντομα, αλλιώς φέξε μου και γλύστρισα!!!

Κι αν κάποιος αναρωτιέται τι μ' έχει πιάσει και ασχολούμαι τόσο πολύ μ' αυτό το θέμα, μη τα βάζετε μαζί μου, στον Δήμο Αρταίων να κάνετε τα παράπονά σας, που με εβαλε υπεύθυνο!!!

Τι; Δεν το διαβάσατε; Αφού το λέει ξεκάθαρα: "
Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στις υπηρεσίες του Δήμου, τους επαγγελματίες και τους πολίτες"...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ΚΕΝΤΡΙ είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...
Όμως αν το σχόλιό σας είναι χυδαίο, μην σας κακοφανεί αν δεν δημοσιευτεί...