Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Το ΦΕΚ της Ντροπής...


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 324

26 Απριλίου 2010


Με την 4836/3327/13−4−2010 απόφαση του Προέδρου

της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται σε υπάρχουσες
κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες, με την από−
φαση αυτή, προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της Βου−
λής, μετά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους
υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 4/26−2−2010), ως δόκιμοι
υπάλληλοι και εντάσσονται κατά κλάδους, βαθμούς και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, οι παρακάτω αναφε−
ρόμενοι, που έχουν τις κατά τις διατάξεις του άρθρου
39 της από 25−6−2008 απόφασης της Ολομέλειας της
Βουλής (Συν. ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/A΄/2−7−2008), με τις οποίες
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 117 (πρώην
105) του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως
ισχύει, τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις:

− Φώλα Δέσποινα του Σταματίου, σε υπάρχουσα κενή

οργανική θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
6 μήνες και 1 ημέρα,

− Κασσίδης Ιωάννης του Θεοδώρου, σε υπάρχουσα

κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ7 Βιβλιοθηκονόμων,
με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό
την 31−1−2010, 0 έτη, 4 μήνες και 28 ημέρες,
− Μακρής Ιωάννης του Νικολάου, σε υπάρχουσα κενή

οργανική θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
0 μήνες και 17 ημέρες,

− Μπίθας Ευστάθιος του Ιωάννη, σε υπάρχουσα κενή

οργανική θέση του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την 31−1−2010,
0 έτη, 4 μήνες και 28 ημέρες,
− Παπαδημητρίου Μικαέλα−Ελισάβετ του Αθανασίου,

σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού −Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και
11 ημέρες,

− Μπετζέλου Μαρία του Κωνσταντίνου, σε συνιστώμενη

προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογι−
στικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό
αυτό την 31−1−2010,1 έτος, 2 μήνες και 25 ημέρες,
− Τζώρτζη Μαρία του Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσω−

ποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού,
με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού
στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11 ημέρες,
− Αναγνωστοπούλου Αγγελική − Χρυσοβαλάντω του

Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζο−
ντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11
ημέρες και

− Μητροσύλης Νικόλαος του Χρήστου, σε συνιστώμενη

προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με
Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο
ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11 ημέρες.
(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών
της Βουλής: 4840/3331/13−4−2010).

Με την 4834/3325/13−4−2010 απόφαση του Προέδρου

της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται σε υπάρχουσες
κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες, με την από−
φαση αυτή, προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της Βου−
λής, μετά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους
υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 5/10−3−2010), ως μόνι−
μοι ή δόκιμοι υπάλληλοι και εντάσσονται κατά κλάδους,
βαθμούς και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, οι παρα−
κάτω αναφερόμενοι, που έχουν τις κατά τις διατάξεις
του άρθρου 39 της από 25−6−2008 απόφασης της Ολο−
μέλειας της Βουλής (Συν. POΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2−7−2008),
με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρ−
θρου 117 (πρώην 105) του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ
51/Α/1997), όπως ισχύει, τυπικές και ουσιαστικές προϋ−
ποθέσεις, ως εξής:

− Λάρδας Δημήτριος του Παναγιώτη, ως δόκιμος

υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
0 μήνες και 6 ημέρες,

− Καλοδάνης Γεώργιος − Βάϊος του Άγγελου, ως δό−

κιμος υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση
του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
4 μήνες και 9 ημέρες,

− Μπούτσικα Αθανασία του Αλεξάνδρου, ως μόνιμη

υπάλληλος, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση του
κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Γ βαθμό και πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 11 μήνες και
15 ημέρες,

− Λαθύρη Πηνελόπη του Σωτηρίου, ως μόνιμη υπάλλη−

λος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό και πλεο−
νάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την 7−9−2009, 3 έτη, 4
μήνες και 4 ημέρες,

− Βλάσση Γεωργία του Κωνσταντίνου, ως μόνιμη

υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 3 έτη,
4 μήνες και 4 ημέρες,
− Ζαμπούρου Ελένη του Βασιλείου, ως δόκιμη υπάλ−

ληλος, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση του κλάδου
ΔΕ2 Υπαλλήλων Γραφείου, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 3
ημέρες
και
− Χατζοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, ως δόκιμη

υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του
κλάδου ΠΕ13 Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (προσω−
ρινός), με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό
αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διο−
ρισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 3 μήνες και 15 ημέρες.
(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών
της Βουλής: 4838/3329/13−4−2010).

Με την 4693/3208/12−4−2010 απόφαση του Προέδρου

της Βουλής των Ελλήνων μετατάσσεται, μετά από γνώ−
μη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους
της Βουλής (Πρακτικό 5/2010), επειδή έχει όλα τα τυπι−
κά και ουσιαστικά προσόντα, η Φεβρωνία − Αμαλία Δη−
μητριάδου του Ιωάννη, μόνιμος υπάλληλος της Βουλής,
από την προσωποπαγή θέση που κατέχει με Α΄ βαθμό
στον κλάδο ΔΕ3 Επεξεργασίας Κειμένου (προσωρινός),
σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ8 Δι−
εθνών και Δημοσίων Σχέσεων με Α΄ βαθμό, με πλεόνα−
σμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την 4−3−2010, 0 έτη, 5 μή−
νες, 5 ημέρες.


ΚΕΝΤΡΙ: Όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι υπάλληλοι έχουν "τακτοποιηθεί" από βουλευτές ΟΛΩΝ των κομμάτων και ΟΛΩΝ των χρωμάτων του ουράνιου τόξου. Σ' αυτούς τους Βολευτές (δεν είναι ορθογραφικό λάθος, βολευτές ήθελα να γράψω), θέλω να απευθυνθώ και να τους ρωτήσω:
Θα 'θελα να 'ξερα βρε αθεόφοβοι, με τι μούτρα θα πάτε να αντικρύσετε τους ψηφοφόρους σας;
Δεν φοβάστε καθόλου;
Τόσο πολύ ποντάρετε στο ότι μας έχετε αποκοιμίσει;
Σας έχω νέα μάγκες μου. Σταματήστε να ποντάρετε στην ανοχή και στην αδιαφορία. Μας τέλειωσε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ΚΕΝΤΡΙ είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...
Όμως αν το σχόλιό σας είναι χυδαίο, μην σας κακοφανεί αν δεν δημοσιευτεί...