Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Η απάντηση των εμπόρων στο μχουστ'...

Μιας και ο εμπορικός σύλλογος εκτός από την κρίση, έχει να αντιμετωπίσει και τον ανταγωνισμό (που πολλές φορές είναι αθέμιτος) από το παζάρι που ξεκινάει την άλλη βδομάδα, αποφάσισε να κάνει 10ήμερο προσφορών, ελπίζοντας να πάρει μια ανάσα...


Το δελτίο τύπου τους λέει:

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΣΚΟΥΦΑ 6 ΑΡΤΑ , ΤΗΛ. : 6944770072

ΦΑΞ : 2681052155, Email : esartas@ymail.comΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας προτείνει στα μέλη του όπως και την περσινή χρονιά ,να πραγματοποιήσουν 10 ήμερο προσφορών στο διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου 2010 έως 2 Οκτωβρίου 2010. Οι προσφορές πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το ακόλουθο νομικό πλαίσιο :

Νομικό Πλαίσιο Προσφορών

Ν. 802 / 1978
Άρθρο: 15

Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.

Κατ' εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων και βιβλιοπωλεία δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) και τριάντα (30) ημέρες, αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη. Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στη διεύθυνση εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο, τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν από την έναρξη τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς.

Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό μείωσης των τιμών των προσφερόμενων προϊόντων ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση ή αν παραβιάζονται οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, επιβάλλεται, σε βάρος των υπευθύνων, με απόφαση του Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου τελείται η παράβαση, πρόστιμο πεντακοσίων (500) μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού Κώδικα.

Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., αποτελούν πόρο του Κρατικού Προϋπολογισμού και ανακοινώνονται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επιβολή τους.


ΑΡΤΑ 17/09/2010


ΤΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΑΣ


ΚΕΝΤΡΙ: Ελπίζω να τα πάνε καλά αυτό το 10ήμερο τα εμπορικά καταστήματα, γιατί ξέρω πάρα πολλούς που μάλλον δεν θα τα καταφέρουν μέχρι το τέλος του χρόνου.
Κι αυτό θα είναι κακό για όλους, όχι μόνο για τους ίδιους...
Αλλά κι αυτοί καλό θα είναι να δώσουν κίνητρα στους Αρτινούς πελάτες τους: πχ οι προσφορές να είναι αληθινές κι όχι να ψιλοαυξάνουμε στη ζούλα την τιμή και μετά δήθεν να κάνουν προσφορά, ξαναπηγαίνοντάς την εκεί που ήταν στην αρχή...

Ή, δεν μπορεί το ίδιο ακριβώς πράγμα να πουλιέται εδώ 20-30% πιο ακριβά από τα Γιάννενα, έτσι δεν είναι;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ΚΕΝΤΡΙ είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...
Όμως αν το σχόλιό σας είναι χυδαίο, μην σας κακοφανεί αν δεν δημοσιευτεί...