Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Κονδύλια για τους αγρότες μας...

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Άρτας, πήρα το παρακάτω mail, που νομίζω ότι αφορά πάρα πολλούς συντοπίτες μας.
Είναι μέρος του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής".


Διαβάστε το:


ANAKΟΙΝΩΣΗ
Μέτρο 121 : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (Σχέδια βελτίωσης)

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι συγχρηματοδότησης (ενίσχυσης) δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον:
α) Είναι γεωργοί, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης ηλικίας ως 60 ετών.
Η γεωργική εκμετάλλευση μπορεί 1) να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο-γεωργό 2) να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα νέων γεωργών 3) να είναι συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο –γεωργό ή φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό 4) να ανήκει σε νομικό πρόσωπο
Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει το έτος απογραφής 2009, ή την τελευταία τριετία μέσο όρο ελάχιστης έντασης εργασίας από 0,50 ΜΑΕ ( Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας) και άνω, δηλαδή 875 ώρες εργασίας ανάλογα με την περίπτωση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να :
1) υποβάλλουν, στο χρόνο και στον τόπο που ορίζονται, αίτηση ενίσχυσης
2) αποδέχονται τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους της πράξης ένταξης (ατομική απόφαση έγκρισης πράξης) στο καθεστώς ενίσχυση
3) υλοποιούν επενδύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης
4) υποβάλλουν αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ΚΥΑ
5) αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επενδύσεων
Οι δαπάνες που ενισχύονται πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) Προβλέπονται σε επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης μέσω του οποίου βελτιώνονται οι συνολικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης
β) Τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα τους
γ) Αφορούν αποκλειστικά την προς ενίσχυση εκμετάλλευση
δ) Συμμορφώνονται με Κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται
ε) Συμμορφώνονται με την Εθνική νομοθεσία και τις Εθνικές προδιαγραφές
στ) Έχουν ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης
ζ) Υλοποιούνται μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των Γνωμοδοτικών Επιτροπών.

ΔΕΝ ενισχύονται δαπάνες ακόμη και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις εφόσον :
α) Η δαπάνη υλοποιήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των Γνωμοδοτικών Επιτροπών
β) Η δαπάνη δεν εντάσσεται σε επιλέξιμο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης
γ) Πρόκειται για δαπάνη απλής αντικατάστασης
δ) Η δαπάνη έχει ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή της στο πλαίσιο των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς
ε) Από την υλοποίηση της δαπάνης προβλέπεται αύξηση της παραγωγής προϊόντων που αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης στην αγορά ή υπέρβαση τυχόν περιορισμών παραγωγής στο πλαίσιο των ΚΟΑ.
στ) Η δαπάνη δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκε ή δεν μπορεί να ελεγχθεί

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες επενδυτικών δαπανών:
α) ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
β) αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
γ) αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
δ) αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
ε) εγγείων βελτιώσεων
στ) αγοράς, μεταφορά και εγκατάστασης πολυετών φυτειών
ζ) αγοράς καινούριου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
η) γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις παραπάνω (όπως δαπάνες για σύνταξη αιτήσεων ενίσχυσης, άδειες λειτουργίας-εγκατάστασης, οικοδομικές άδειες κλπ.)

ΔΕΝ ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες:
α) εφόσον δεν χαρακτηρίζονται ‘γεωργικές’
β) εφόσον δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, όπως δαπάνες αγοράς εφοδίων κλπ
γ) αγοράς γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
δ) αγοράς μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού
ε) αγοράς οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και προϊόντων
στ) αγοράς ζωϊκού κεφαλαίου
ζ) αγοράς ετήσιων φυτών και η φύτευσή τους
η) αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών που η εγκατάστασή τους γίνεται με τη χρήση σπόρου
θ) αγοράς γης
ι) απόκτησης δικαιωμάτων παραγωγής
ια) συμβολαιογραφικών εξόδων που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης
ιβ) ΦΠΑ

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού και ποσοστά ενίσχυσης
Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης καλύπτεται από τη δημόσια οικονομική ενίσχυση και την ιδιωτική συμμετοχή.
Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση) καθορίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται το πολύ σε 3 (τρεις) δόσεις, ύστερα από υποβολή αίτησης πληρωμής μετά την υλοποίηση των επενδύσεων και τη παραλαβή τους από τα αρμόδια Όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €), διέπεται όμως από προϋποθέσεις περιορισμούς και όρους.
Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από τη ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας / έδρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα:

ΕΔΡΑ/ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

75 %

75 %

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΟΡΕΙΝΕΣ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

60%

50 %

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

50%

40%


Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν το ποσοστό ενίσχυσης της περιοχής στην οποία γίνονται οι επενδύσεις
Στους δικαιούχους ενίσχυσης παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στο δικαιούχο δεν εκχωρείται σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εκχωρηθεί σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα) για την παροχή δανείου.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, επιλογής και έγκρισης Πράξεων
Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση του περιεχομένου της παρούσας προετοιμάζουν αίτηση ενίσχυσης. Η αίτηση ενίσχυσης, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού, συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ ή Τεχνολόγο γεωπονίας. Υποβάλλεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή μέσα στις προθεσμίες της Υπουργικής Απόφασης στη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α.- Ανταγωνιστικότητα, η οποία αξιολογεί την αίτηση ενίσχυσης και στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων κατατάσσει τους δυνητικούς δικαιούχους στις κατηγορίες «εν δυνάμει δικαιούχοι», «επιλαχόντες» και « απορριπτόμενοι».
Στη συνέχεια και εφόσον το σύνολο των δευτερευόντων δικαιολογητικών είναι σωστό οριστικοποιούνται οι ατομικές αποφάσεις προέγκρισης πράξης με τη έκδοση και αποστολή των ατομικών αποφάσεων έγκρισης πράξης.
Ενημερώνονται εγγράφως οι υποψήφιοι των κατηγοριών «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι» για το δικαίωμα υποβολής προσφυγής εντός είκοσι (20) ημερών από τη παραλαβή της σχετικής ενημέρωσης.
Τέλος, όσοι κριθούν οριστικά δικαιούχοι και ενταχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, πρέπει να αποδεχθούν τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομία ς& Κτηνιατρικής στις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΚΕΝΤΡΙ: Μπορείτε να διαβάσετε για το Πρόγραμμα στην ειδική σελίδα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νομίζω από σήμερα θα είναι του Υπουργείου και στη σελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας...
Ας ελπίσουμε ότι οι εκταμιεύσεις θα γίνονται στην ώρα τους και δεν θα αφήσουνε τους δικαιούχους ξεκρέμαστους και καταχρεωμένους...

3 σχόλια:

 1. Η ανακοίνωση στη σελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ανέβηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ωραία, διορθώνω την ανάρτηση...
  Κι αν η αρχική επισήμανση, έκανε γρηγορότερο έστω και κατά πέντε λεπτά το ανέβασμα στη σελίδα της ΠΕ Άρτας, τότε είναι μια ικανοποίηση για τον blogger κι ένα μπράβο για τα αντανακλαστικά του υπεύθυνου της σελίδας της ΠΕ Άρτας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. http://katohika.blogspot.com/2011/03/2011.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το ΚΕΝΤΡΙ είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...
Όμως αν το σχόλιό σας είναι χυδαίο, μην σας κακοφανεί αν δεν δημοσιευτεί...