Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Ελάτε με τον κηδεμόνα σας...

Σας έλεγα χθες για τους 51 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και για τους αδιάβαστους υποψήφιους, που δεν είχαν ιδέα για το τι συνέβαινε.
Λοιπόν, ένας φίλος έκατσε κι έφτιαξε το παρακάτω κειμενάκι και μου το 'στειλε κι εγώ το αναδημοσιεύω, χωρίς παραπάνω σχόλια...
Οι αδιάβαστοι να ξανάρθουν σε τριάμισι

χρόνια με καλύτερο κηδεμόνα

Προήχθη: Όλγα (51 Δημοτικοί Σύμβουλοι) ΑΡΙΣΤΕΙΟ

Προήχθη: Παπαϊωάννου (51 Δημοτικοί Σύμβουλοι) ΑΡΙΣΤΕΙΟ

Προήχθη: Παπάζογλου : (33 Δημοτικοί Σύμβουλοι) ΒΑΣΗ

Αδιάβαστος: Παπαλέξης (50 Δημοτικοί Σύμβουλοι)

ΜΕ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ

Αδιάβαστος και αδύναμος: Παπαβασιλείου (49 Δημοτικοί

Σύμβουλοι)

ΜΕ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΗ

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 18 για τη

διενέργεια των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

Εκλογικές περιφέρειες: Για πρώτη φορά με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 εισάγεται η έννοια της εκλογικής περιφέρειας στις δημοτικές εκλογές. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 του ιδίου νόμου εκλογικές περιφέρειες αποτελούν α) οι συνενούμενοι Δήμοι ή κοινότητες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου, οι οποίες ονομάζονται δημοτικές ενότητες και β) τα πρώην δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων, τα οποία ονομάζονται δημοτικές κοινότητες. Πχ οι εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι 6, αποτελούμενες από τα 5 δημοτικά του διαμερίσματα και τον νυν Δήμο Τριανδρίας, ο οποίος συνενώνεται. Σημειώνεται ότι Δήμος κάτω των 100.000 κατοίκων, στον οποίο δεν επήλθε καμία μεταβολή από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/ 2010, αποτελείται από μια ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες: Είναι οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες αντιστοιχεί ένας, δύο ή τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3852/ 2010.

Υπουργική Απόφαση 46494/13 Αυγούστου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/ 2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή

Άρθρο 1

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/ 2010, με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

4.742

4

ΑΡΤΑΙΩΝ

23.863

19

ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ

3.326

3

ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

4.083

3

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

5.800

4

ΣΥΝΟΛΟ

41.814

33

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 18 για τη

διενέργεια των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου

ΣΕΛΙΔΑ 25

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Καινοτομία του νέου νόμου είναι η διαίρεση των νέων συνενούμενων δήμων σε εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στους συνενούμενους δήμους και κοινότητες καθώς και στα νυν δημοτικά διαμερίσματα των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, τα οποία μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια αντιστοιχεί ορισμένος αριθμός από το συνολικό αριθμό των δημοτικών συμβούλων, ανάλογα με τον πληθυσμό της. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η εγγύτερη εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών.

Απ’ την άλλη, ο δήμος στον οποίο δεν επέρχεται καμία μεταβολή με το Ν. 3852/2010 αποτελεί μια ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Ο αριθμός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 46494/ 13.8.2010 (Β’ 1294) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανάλογα με τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή[1].

Ειδικά, η ως άνω απόφαση καθορίζει τον τελικό αριθμό εδρών που αντιστοιχούν στο συνενούμενο δήμο λαμβάνοντας υπόψη και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες, όταν οι συνενούμενοι δήμοι και κοινότητες υπερβαίνουν τους έξι (6), τότε ο αριθμός των μελών του δημοτικού τους συμβουλίου είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα, σε σχέση με το συνολικό τους πληθυσμό[2] και τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν στα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα των μεγάλων δήμων που αποτελούν ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες.

Επίσης, η αναλογική κατανομή πληθυσμού σε δημοτικά διαμερίσματα, ο οποίος, λόγω ελλειπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης, δεν ήταν δυνατόν να κατανεμηθεί, ορίζεται στο άρθρο 2ο της υπ’ αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1292).

1.1.1 Για Δημοτικό Συμβούλιο

Κατόπιν των ανωτέρω:

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει[3], εκτός του υποψηφίου Δημάρχου, υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους κατ’ ελάχιστο αριθμό ίσο με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. Παρέχεται δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού των υποψηφίων κάθε εκλογικής περιφέρειας μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου αριθμού των εδρών. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Επομένως, ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο υποψήφιος Δήμαρχος, κάθε συνδυασμού διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Δήμοι

(πληθυσμός)

Ελάχιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

Έως και 2.000

13

20

2.001-5.000

17

26

5.001-10.000

21

32

10.001-30.000

27

41

30.001-60.000

33

50

60.001-100.000

41

62

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Στους Δήμους, που διαιρούνται σε διακριτές εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες συμπίπτουν είτε με το συνεννούμενο σημερινό ΟΤΑ είτε με τα δημοτικά διαμερίσματα των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων (περίπτωση β’ & γ’ άρθρου 25 Ν. 3852/2010) ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των εδρών της καθεμίας εκλογικής περιφέρειας βάσει της υπ’ αριθμ. 46494/ 13.8.2010 (Β’ 1294) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διαμορφώνεται ως εξής:

Έδρες εκλογικής περιφέρειας

Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων

Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

Μονοεδρική[4]

1

3[5].

Διεδρική

2

3

Τριεδρική

3

5

Αναλογούσες κατά εκλογικές περιφέρειες έδρες

Ίσος με τις αναλογούσες κατά εκλογικές περιφέρειες έδρες

Αυξανόμενος έως 50% του αριθμού των εδρών της εκλογικής περιφέρειας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΩΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων

Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

4

6

ΑΡΤΑΙΩΝ

19

29

ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ

3

5

ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

3

5

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

4

6

ΣΥΝΟΛΟ

33

51[1] Άρθρο 30, παρ.1 του Ν. 3852/2010

[2] Άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 3852/2010, οι Δήμοι αυτοί είναι: Αγρινίου, Άργους- Μυκηνών, Τρίπολης, Γορτυνίας, Γρεβενών, Ρόδου, Λαγκαδά, Β. Τζουμέρκων, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Σπάρτης, Ελασσόνας, Λέσβου, Λευκάδας, Βόλου, Μεσσήνης, Πύλης, Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Δελφών, Χανίων, Χίου.

[3] Άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 3852/2010

[4] Δηλαδή οι εκλογικές περιφέρειες που διαθέτουν μία (1) έδρα

[5] Άρθρο 18, παρ. 2 περ. β του Ν. 3852/2010

4 σχόλια:

 1. ΑΝ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΝ ΕΤΣ' ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΛΓΑ ΜΟΥ...
  ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ, ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είστε σίγουροι για τον αριθμό υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του Χ.Παπάζογλου;Μάλλον δεν είστε σωστά ενημερωμένοι.....Είδωμεν......!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πριν λίγο ήρθε mail από τον Παπάζ. Το βραδάκι ανακοινώνει τους υποψήφιους που έχει, στον "ΚΡΟΝΟ".
  Υπομονή και θα μάθουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητό Κεντρί
  Θα μας κάνατε μεγάλη χάρη αν, εκτός των δημοτικών συμβούλων μας ενημερώνατε και γιά τον αριθμό των υποψηφίων στα τοπικά συμβούλια.
  Αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο των υποψηφίων είναι 170. Τι αριθμό συμπλήρωσε ο κάθε συνδυασμός;
  Αληθεύει ότι η Ολγα απέχει πολύ από αυτό και βρίσκεται στην Τρίτη θέση μακριά από τους άλλους 2;
  Οχι ότι παίζει κάποιο ρόλο αλλά φαίνεται να το θεωρείς σημειολογικό τον αριθμό που "κατάφερε" να έχει ο κάθε υποψήφιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το ΚΕΝΤΡΙ είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...
Όμως αν το σχόλιό σας είναι χυδαίο, μην σας κακοφανεί αν δεν δημοσιευτεί...